TIETOSUOJASELOSTE

Nordi Oy:n maanomistajarekisterin tietosuojaseloste

 1. Yleistä

Nordi Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme maanomistajarekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Piia Heikkinen piia.heikkinen@nordi.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.5.2022.

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nordi Oy
Osoite: Oksatie 4 C 1
53950 Lappeenranta
Puhelin: 050 5053860
Y-tunnus: 3238759-6

 1. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä Yhtiön liiketoimintaa koskeviin hankkeisiin liittyvien maanomistajien ja heidän edustajiensa (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.

 1. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietoja:

 • nimesi;
 • yhteystietosi (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • kiinteistötunnukset; ja
 • muut meille antamasi tiedot.
 1. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi keräämme henkilötietojasi Maanmittauslaitoksen tietokannoista ja mahdollisista muista soveltuvista julkisista lähteistä.

 1. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettuetumme.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on rekisteröidyn ja Yhtiön välisen suhteen hoitaminen ja ylläpito, sekä Yhtiön liiketoimintaa koskevien hankkeiden suunnittelu, toteuttaminen ja hallinta. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

 1. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi samaan konserniin kuuluville yhtiöille, yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme.

Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me tai palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti seuraaville tahoille: Nordi Oy:n yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Kaikissa tilanteissa henkilötietojasi siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiosopimuslausekkeita ja lisäksi huomioineet
  tarvittavat lisäsuojatoimenpiteet. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.
 1. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin Sinua ja/tai sopimussuhdettamme koskeva Yhtiömme hanke on aktiivinen. Hankkeen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan hankkeen päättymisestä.

Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 1. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Emme lähtökohtaisesti säilytä manuaalista aineistoa. Mikäli säilytämme manuaalista aineistoa, joka sisältää henkilötietoja, säilytetään tällainen aineisto lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

 1. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kohdassa 1 todettuun osoitteeseen. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti työpaikallasi tai muissa toimipisteissämme tai kirjallisesti yllä kohdassa 2 todettuun osoitteeseen.

Piia Heikkinen

piia.heikkinen@nordi.fi

050 505 3860